رزمایش کمک مومنانه با همدلی شیعه و اهل سنت در سیریک / توزیع ۳۹۰۰بسته معیشتی در بین نیازمندان
فهرست